Kontakt

POROZMAWIAJMY

tel. 502 440 913

mail: kancelariasignum@o2.pl

Kancelaria Radcy Prawnego SIGNUM
mgr Wojciech Dynaś

ul. Żurawia 8/36
41-200 Sosnowiec

Usługi dla pośredników

Wieloletnia (ponad dwudziestoletnia) praktyka prawna w obsłudze Biur Nieruchomości oraz spraw związanych z obrotem nieruchomościami, uświadomiły nam(Kancelarii) potrzebę udzielania pomocy prawnej wszystkim tym, którzy prowadząc Biura Nieruchomości na co dzień rozwiązują problemy nieruchomości swoich klientów, wykazując się profesjonalizmem, ale także coraz częściej borykają się z własnymi problemami związanymi z nierzetelnością, nieuczciwością, oraz lekceważeniem ich pracy, a także kwestionowaniem ich prawa do wynagrodzenia za uczciwie wykonaną pracę, która w konsekwencji przysparza klientom Biura znacznych korzyści.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, klienci Biur Nieruchomości widzą i doceniają potrzebę usług dla nich świadczonych , jednak po ich wykonaniu niektórzy z nich deprecjonują ich wartość, odmawiając zapłaty należnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art.180 pkt.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami …..”pośrednik zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi w obrocie nieruchomościami lub podmiotowi wynagrodzenia.”

MISJA

MISJĄ – powołanego SYSTEMU OCHRONY PRAWNEJ BIUR NIERUCHOMOŚCI SIGNUM jest „UCZCIWOŚĆ W RELACJACH MIĘDZY KONTRAHENTAMI”

CEL

CELEM działania powołanego SYSTEMU OCHRONY PRAWNEJ BIUR NIERUCHOMOŚCI SIGNUM ma być ochrona interesów funkcjonujących Biur Nieruchomości przed nierzetelnymi i nieuczciwymi klientami, pragnącymi wyłudzić usługę i za nią nie zapłacić. Ale także pomoc ich rzetelnym klientom w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z ich nieruchomościami.

POSTĘPOWANIE PREWENCYJNE

Dążąc do osiągnięcia tych celów pragniemy zaproponować Biurom Nieruchomości, narzędzia umożliwiające dyscyplinowanie ich klientów poprzez przekonanie że”kombinowanie nie opłaca się”.

W ramach ABONAMENTU proponujemy:

certyfikat do umieszczenia w Biurze na widocznym miejscu o treści, „To Biuro korzysta z SYSTEMU OCHRONY PRAWNEJ SIGNUM

prawo do umieszczenia w umowach pośrednictwa logo SYSTEMU oraz zapisu o ochronie prawnej

pieczęć ochronną o treści : Należności tej Firmy są chronione przez SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ SIGNUM i niezapłacone, podlegają skutecznej egzekucji.

prawo kierowania swoich klientów z powstałymi indywidualnymi problemami prawnymi do Kancelarii i obsługi ich w pierwszej kolejności

pierwsze przedsądowe wezwanie do zapłaty sporządzone na druku firmowym z logo SYSTEMU

koszty reprezentacji w postępowaniach sądowych w wysokości minimalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r

KOSZT: 500 zł BRUTTO miesięcznie.

W ramach obsługi JEDNORAZOWEJ proponujemy:

według potrzeb- podstawowa porada prawna nie wymagająca analizy prawnej 150zł brutto

czynności wymagające analizy prawnej, wymagające czasu, udział w negocjacjach, stawka za godzinę 200zł brutto x ilość poświęconych godzin

koszty reprezentacji sądowej według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002r powiększone o dodatkowe wynagrodzenie za sukces polegający na zasądzeniu dochodzonego roszczenia.

DOCHODZENIE DŁUGÓW

W powszechnym odczuciu tej grupy zawodowej dwa podstawowe problemy to brak szacunku i brak płatności ze strony obsługiwanych klientów.

Człowiek za którym stoi ----- PRAWO ------- jest silny poczuciem własnej wartości.

Pragniemy zaproponować Państwu działania prawne umożliwiające uzyskanie należnych prowizji i odzyskanie szacunku wobec swojej pracy.

Proponujemy przeprowadzenie:

postępowania zmierzającego do wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników i tym samym rozpowszechnienie zgodnie z prawem informacji o nierzetelnym dłużniku- kontrahencie,

dochodzenie długu z tytułu nie zapłaconych prowizji w prowadzonym:

- postępowaniu mediacyjnym,
- postępowaniu polubownym przedsądowym,
- postępowaniu sądowym,
- postępowaniu egzekucyjnym,

LIKWIDACJA DŁUGU

W celu poprawienia płynności finansowej Państwa Biura nie czekając na efekt wymienionych postępowań sądowych w porozumieniu z podmiotem windykacyjnym proponujemy:

sprzedaż (cesję)wybranych wierzytelności poprzez umowę sprzedaży swojego długu za uzgodnioną cenę,po dokonanej analizie struktury długu,

sprzedaż przeterminowanych należności,

pozyskanie kontrahenta na zgłoszony do obrotu dług,

wykup not odsetkowych w sprawach gdzie klient zapłacił należność z opóźnieniem,

przelew powierniczy polegający na przejęciu wybranego długu w celu jego egzekucji i zaspokojeniu wierzyciela w zamian za wynagrodzenie w postaci części dochodzonego długu,

We wszystkich tych sprawach po uzgodnieniu z Klientem bierzemy odpowiedzialność za prowadzone postępowania a podmiot windykacyjny może pokrywać koszty ich prowadzenia, biorąc na siebie ryzyko ich prowadzenia oraz egzekucji w zamian za uzgodnione procentowo od wartości dochodzonego długu , wynagrodzenie.

Zostań pośrednikiem z charakterem

Doceń swoją wartość i działaj.